#1 2013-07-02 22:40:23

astri

Admin

Zarejestrowany: 2013-07-02
Punktów :   

Rezygnacja z zatrudnienia

Specjalny zasiłek opiekuńczy wcześniej nazywał się świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu wykonywania opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny

W nowym zasiłku jest:

... jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania ...

Użyte w ustawie sformułowanie jest całkowicie błędne i zgodnie z zasadami języka polskiego oznacza, że rezygnują z czegoś co właśnie mieli rozpocząć (praca) - nie podejmują jej. Więc całkowicie błędne są interpretacje Ośrodków Pomocy Społecznej, że oznacza to konieczność zrezygnowania z trwającej pracy ... aby zapis oznaczał konieczność przerwania pracy wykonywanej i zajęcia się niepełnosprawnym powinien brzmieć: zrezygnują. Różnica w jednej literze "z" jest tu fundamentalnie istotna.

Wydany niedawno przez Ministerstwo uzupełniający Komunikat dodający słowo "faktycznie" nie zmienia niczego bo on jako komunikat nie ma żadnej mocy prawotwórczej. To jest tylko informacja która nb. jeszcze bardziej pogorszyła jednoznaczność tekstu. Powyższe jest obecnie szeroko konsultowane z autorytetami języka polskiego i potwierdzają oni słuszność takiego rozumowania.

Zrezygnować jest to aspekt dokonany od rezygnować!

Ocena Sądu http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-os … db13d.html

W ocenie Sądu, nie można jednak przyjąć, że osoba zarejestrowana jako bezrobotna nie jest osobą rezygnującą z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad chorym dzieckiem. Zarejestrowanie się Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza tyle, że osoba ta znajduje się w ewidencji bezrobotnych, natomiast nie odzwierciedla to w żaden sposób rzeczywistego celu aktywności takiej osoby. Nie można przecież wykluczyć, że osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne znajdzie pracę, dzięki której uzyska takie środki finansowe, które pozwolą jej we własnym zakresie zapewnić dziecku odpowiedni proces leczenia, rehabilitacji i edukacji, na lepszym poziomie, aniżeli ze środków pomocy społecznej. Należy bowiem założyć, iż otrzymywanie środków z pomocy społecznej w postaci świadczenia pielęgnacyjnego nie jest wartością samą w sobie. Oznacza to, że osoba pozostająca w ewidencji bezrobotnych nie może być traktowana na równi z pracownikiem, który rezygnuje z kontynuowania zatrudnienia z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Status osoby rezygnującej z zatrudnienia w celu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie jest tożsamy ze statusem osoby bezrobotnej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wykładnia przepisów i budowanie norm z postanowień prawa materialnego, określającego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, powinno być ścisłe i w jak największym stopniu odpowiadać jego literalnemu brzmieniu i autentycznej treści. Niedopuszczalne jest doszukiwanie się intencji ustawodawcy i stwarzanie na takiej podstawie norm wykraczających poza literalne brzmienie przepisu. Zdaniem Sądu, posiłkowanie się innymi, niż literalna, metodami wykładni, doszukiwanie się w przepisie art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych treści w nim niewyrażonych, jest zabiegiem nieuprawnionym.

Naczelny Sąd Administracyjny zwraca uwagę, że pierwsza część cytowanego przepisu, określa nazwę przyznawanego na jego podstawie świadczenia, precyzując, że chodzi o "świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem". Ma to istotne znaczenie przy dokonywaniu jego wykładni, zwłaszcza w kontekście zawartych w nim przesłanek. Świadczenie takie bowiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, pod warunkiem, że jedna z wymienionych osób - co warto podkreślić - nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zapis ten określa dwa niezależne od siebie stany faktyczne. Pierwszy: w którym osoba legitymowana nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, i drugi: w którym osoba legitymowana rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

W pierwszym przypadku chodzi o sytuację, kiedy osoba zainteresowana przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego nie pracuje i nie trudni się jakąkolwiek pracą zarobkową, czyli nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by opiekować się dzieckiem, w drugim zaś, kiedy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem, osoba zainteresowana uzyskaniem świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z dotychczasowego sposobu aktywności zawodowej i zarobkowej (np. rozwiązuje stosunek pracy, rezygnuje z prowadzonej działalności gospodarczej, etc.).

Offline

#2 2013-07-03 06:42:58

ajaka

Gość

Re: Rezygnacja z zatrudnienia

Witam, podoba się mi forum.

#3 2013-08-08 22:20:07

oos

Gość

Re: Rezygnacja z zatrudnienia

Przecież w decyzji / tej poprzedniej / przyznającej świadczenie pielęgnacyjne , chyba każdy ma napisane ,że została przyznana z tytułu REZYGNACJI z zatrudnienia , co obecnie się podważa w nieprzyznaniu decyzji w/g nowej ustawy pisząc o NIEPODEJMOWANIU zatrudnienia. Zresztą w starej z nowelizacją w 2011r i nowej ustawie tekst o rezygnacji i niepodejmowaniu jest identyczny , jeśli chodzi o brzmienie. Wtedy było ok a teraz nie - to są szkolenia w interpretacji .

"Art. 17. 1.Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności."
z nowelizacją z 19 sierpnia 2011r:

6)     w art. 17:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. —
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9,
poz. 59, z późn. zm.6)), ciąży obowiązek alimentacyjny,
z wyjątkiem osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności,”,

i nowy Art. 16A, który brzmi:
 
1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazania-mi: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.butterflies.pun.pl www.bakuganmlodziwojownicy.pun.pl www.zaradnych.pun.pl www.jnw.pun.pl www.gryy.pun.pl